Drodzy rodzice, dziadkowie i przyjaciele naszej szkoły

Jeśli nie macie pomysłu co zrobić z 1% podatku, serdecznie zachęcamy do przekazania go naszej szkole

 

Drodzy rodzice,

serdecznie zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i wspieranie nas w działaniach mających na celu udoskonalenie działania naszej szkoły.

To dzięki waszemu wsparciu nasza szkoła cały czas się rozwija, dziękujemy.

 

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze na:

 

 • Nagrody dla wybitnych uczniów, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe

 • Książki pamiątkowe dla uczniów kończących szkołę

 • Bale karnawałowe, andrzejkowe, organizacje Dnia Dziecka

 • Słodycze i przekąski dla uczniów na czas imprez szkolnych

 • Pomoce dydaktyczne

 • Wyposażenie szkoły

 • Wspomaganie Samorządu Szkolnego

 • Wydatki okolicznościowe

 

Celem Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań, oraz wspomaganie rozwoju placówki w sposób taki aby była ona jak najbardziej przyjazna uczniowi.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego skierowanego do uczniów.

 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 • Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.

 • Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji.

 • Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za

  okres stażu.

 • Opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.

 • Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

 

Szanowni Państwo,

 

Rada Rodziców w naszej szkole wybierana jest w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz komisja rewizyjna.

Rada Rodziców składa się z rodziców wybranych do rad klasowych, którzy wybierani są na pierwszym spotkaniu z wychowawcami. W zależności od liczebności klas, klasowa Rada Rodziców składa się z dwóch, trzech lub czterech członków. Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny.

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz wedle potrzeb wszystkimi organizacjami działającymi w szkole.

Co roku tworzony jest plan działania Rady Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 :

Przewodnicząca: marcelina wróbel

 

rada rodziców

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl